Önkormányzat / Szociális alapszolgáltatások

Szociális alapszolgáltatásokSzociális étkezés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján (továbbiakban Szt.) önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításáról, szolgáltatás vásárlás útján gondoskodik.

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata ellátási kötelezettségét az ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Meggyeskovácsi Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződés alapján látja el.

Ellátási terület: étkeztetés alapszolgáltatást Meggyeskovácsi Község Önkormányzata, Meggyeskovácsi közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja.

Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen azoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más módon gondoskodni.

Telefonszám: 95/492-005

 

Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.

A falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján

  • közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
  • az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A falugondnoki szolgáltatás:

  • szállítás,
  • megkeresés és
  • közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.

Falugondnok: Pástiné Rózsa Gyöngyi

Telefonszám: 95/492-005

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Fogadóóra: Mindedn héten csütörtök  8.00-9.00, Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.  szám alatti tanácsadóban.

http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/intezmeny/4806?doAsGroupId=10181


« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar