Önkormányzat / Szociális alapszolgáltatások

Szociális alapszolgáltatásokSzociális étkezés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján (továbbiakban Szt.) önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításáról, szolgáltatás vásárlás útján gondoskodik.

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata ellátási kötelezettségét az ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Meggyeskovácsi Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződés alapján látja el.

Ellátási terület: étkeztetés alapszolgáltatást Meggyeskovácsi Község Önkormányzata, Meggyeskovácsi közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja.

Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen azoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más módon gondoskodni.

Telefonszám: 95/492-005

 

Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Ellátottak köre - A házi segítségnyújtás keretében a házi segítségnyújtó gondoskodik:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,

- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,

- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A gondozó feladata ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Tevékenységek:  szociális segítés, személyi gondozás

Telefonszám: 95/492-005

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Fogadóóra: Mindedn héten csütörtök  8.00-9.00, Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.  szám alatti tanácsadóban.

http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/intezmeny/4806?doAsGroupId=10181
« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar