Pályázatok / Csapadékvíz elvezetés Meggyeskovácsi községben II. ütem

Csapadékvíz elvezetés Meggyeskovácsi községben II. ütemCsapadékvíz elvezetés Meggyeskovácsi községben II. ütem

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00014

Kedvezményezett neve: Meggyeskovácsi Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Meggyeskovácsi községben II. ütem

Szerződött támogatás összege: 149 999 964 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.15.

 

A projekt célja:

Meggyeskovácsi községben a Kossuth Lajos utca egyes szakaszain a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

 

Átfogó cél:

Meggyeskovácsi Községben a Kossuth Lajos és Szabadság utcák egyes szakaszain a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.

Specifikus célok:

Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Kossuth Lajos és Szabadság utcák egyes szakaszain

A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól

Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Meggyeskovácsi község belterületén kiépített, nagyrészt földárkokból álló felszíni vízelvezető hálózat üzemel, melyen változó átmérőjű és minőségű átereszek találhatóak az út alatti átvezetések és az ingatlanokra való bejutás biztosítására. A projekt I. ütemében már elkezdődött a befogadók rendezésével és egyes szakaszok kiépítésével a probléma megoldása, melyet folytatni szükséges.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Beruházás előtti állapot:

Meggyeskovácsi község belterületén kiépített, nagyrészt földárkokból álló felszíni vízelvezető hálózat üzemel, melyen változó átmérőjű és minőségű átereszek találhatóak az út alatti átvezetések és az ingatlanokra való bejutás biztosítására. A kiépített árkok jelen állaguk és lejtésviszonyaik miatt nem képesek a belterületen keletkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben az árkok magassági vonalvezetése nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek.

A csapadékok kártétel nélküli levezethetősége érdekében a település teljes területén indokolt és időszerű a meglévő vízelvezető hálózat felújítása.

A tervezési terület a község belterületi lakott, úthálózattal ellátott területe. A változatos domborzati viszonyok miatt a községet több, külterületi földárkokhoz csatlakozó vízgyűjtő területre lehet lehatárolni, melyek  közvetett befogadója a településtől keletre húzódó Rába folyó.

A felszíni vízelvezető hálózat felújításának közvetlen célja a kármegelőzés, védekezés a hirtelen lezúduló csapadékvíz és az ebből kialakuló belvíz ellen.

A településről induló külterületi árkok tisztításuk után alkalmasak a csapadékvizek továbbvezetésére.

Tervezési terület és műszaki megoldások

A tervezési terület a község belterületi lakott, úthálózattal ellátott területe. A települést a 8701 számú összekötő út szeli át, a lakóterületek az út két oldalán helyezkednek el. A domborzati viszonyokra jellemző, hogy a közúttól Észak-ra lévő terület Észak-Déli lejtésű, az úttól Délre-re fekvő terület pedig Nyugat-Keleti.

A tervezett belterületi csapadékvíz elvezető hálózat szakaszainak közvetett befogadója a településtől Délre húzódó Rába folyó. A településen lehatárolható 7 db vízgyűjtő terület közvetlen befogadói külterületi árkok, melyekből kettő közcélú vízfolyás, település déli részén a Balozsameggyesi árok, az Északi részen a Haraszti árok. Ezen árkok Nyugat-Kelet irányban szelik át a települést, így markánsan meghatározzák a vízlevezető árkok rendszerét.

A település elhelyezkedéséből és domborzati viszonyaiból fakadóan Nyugati irányból időszakosan, a nagyobb intenzitású csapadékok idején külterületről is nagy mennyiségű lefolyó víz érkezik, melynek elvezetésére csak a belterületen keresztül van lehetőség. Egyes utcák meglévő műtárgyainak mérete is bizonyítja, hogy kialakításuk során figyelembe vették a külterületről érkező vizek befogadását.

4.2. Tervezett árkok vízszintes vonalvezetése

A tervezett árkok vonalvezetése megegyezik a meglévő árkok nyomvonalvezetésével. Ahol új árok, zárt csatorna, vagy folyóka épül, ott az utcában követi az út vonalvezetését, megfelelő szélességű padka elhagyása mellett.

4.3. Tervezett árkok magassági vonalvezetése

A magassági vonalvezetés hídalakításánál az volt a cél, hogy az árok ne foglaljon el nagy helyet, ezért az árokfenék esése követi a terep esését, s így egyenletes árok mélység és szélesség alakítható ki.

4.4. A csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása

A tervezési területen a helyszíni adottságoknak megfelelően a meglévő ároknyomvonalba terveztük az új csapadékvíz hálózatot. A fentiek alapján a vízelvezető hálózat az alábbi rendszerben került kialakításra:

A 4. sz. vízgyűjtő terület a település középső részén került kialakításra. A tervezett árkok jellemzően a Kossuth utca területéről gyűjtik össze és vezetik le a csapadékvizeket a befogadó meglévő levezető árokba. A befogadó földárok a Haraszti árok belterületi szakaszához csatlakozik.

A 6. sz. vízgyűjtő terület a Haraszti árok belterületi szakaszának vízgyűjtőjén található. A vízgyűjtő terület a település állandó lakosok által lakott egyik településrészét és a Rába folyó mentén található üdülőterületet fedi le. A tervezett árkok a Kossuth utca területéről gyűjtik össze és vezetik le a csapadékvizeket a befogadó Haraszti árokba.

A 7. sz. vízgyűjtő terület a település Északi részén került kialakításra. A keletkező csapadékvizeket szállító felújítandó belterületi árok a 8701 számú összekötő úttól induló külterületi földárokhoz csatlakozik.

4.5. Árokburkolatok, műtárgyak

Belterületi nyílt árkok:

A telkekhez a kapubejárókat átlag 5,0 m hosszú, az utólagos tisztítás megkönnyítése érdekében DN400 RAUVIA Special műanyagcső átereszekkel alakítjuk ki a csöveket lezáró monolit beton támelemekkel.

A keretelemes közút alatti átvezetéseket nem szükséges változtatni, a tervezett árkok a tisztítást követően megállapítható, meglévő be és kifolyási szintekhez csatlakoznak. A belterületi szakaszokon a meglévő árkokat felújításuk során teljes hosszban burkolattal javasoljuk kiépíteni.

A burkolt árkok tervezett keresztmetszeti méretei:

Fenékszélesség: min. 0,3 m

Rézsűhajlás: 2:1

Csapadékcsatornák:

Zárt csapadékcsatornát a településen csak egy rövid szakaszon javaslunk kiépíteni.

Anyagválaszték:

- KG-PVC SN829/13

A csapadékcsatornák műtárgyai a tisztító és víznyelő aknák.

A javasolt aknák:

- Ø60 cm belméretű monolit beton tisztítóakna Ø 600 méretű göv. fedlappal, négyszögletes

fedlapkerettel, D400 terheléssel.

- Ø50 cm belméretű víznyelő akna 50x50 cm-es öv. víznyelőráccsal, D400 terheléssel.

 

 

Beruházás előtti állapot fotódokumentációja:

https://drive.google.com/drive/folders/1EDT9JTGoa4ieVxI1h-Aafl6zenomlZzj?usp=sharing
« Vissza az előző oldalra!

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata - Magyar